پایه
ت۴۹۰۰۰/ در ماه
۲۰ کمپین آنالیز
۱۳۰۰ کلید واژه
۲۵ نظر در شبکه اجتماعی
۱ بهینه سازی رایگان
پشتیبانی ۲۴ ساعته

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

پیشرفته
ت۶۹۰۰۰/ در ماه
۵۰ کمپین آنالیز
۱۶۰۰ تا کلید واژه
۵۰ نظر در شبکه اجتماعی
۱ بهینه سازی رایگان
پشتیبانی ۲۴ ساعته

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.

حرفه ای
ت۵۹۰۰۰/ در ماه
۳۰ کمپین آنالیز
۱۵۰۰ عدد کلید واژه
۳۰ نظر در شبکه اجتماعی
۱ بهینه سازی رایگان
پشتیبانی ۲۴ ساعته

با کلیک کردن یعنی قوانین ما را پذیرفته اید.